Garantievoorwaarden Commap
Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast in januari 2010.

Van:

Commap

hierna te noemen: leverancier

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

– Dealer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt en die door de leverancier is geautoriseerd als wederverkoper van haar producten.

– Garantiebewijs: de factuur of de aankoopnota.

– Leverdatum: de dagdatum waarop het product in de macht van de consument of geautoriseerde wederverkoper is gesteld.

– Toebehoren: accessoires bij en onderdelen van nieuwe apparatuur die niet duurzaam bevestigd zijn aan of in het apparaat en waarvan de aanwezigheid niet noodzakelijk is voor het functioneren van het apparaat

Artikel 2 Duur en aanvang van de garantievoorwaarden

1. De leverancier verleent vanaf de aflevering van de nieuwe apparatuur één jaar fabrieksgarantie.

2. De garantietermijn begint op de leverdatum.

3. Voor reparaties en vervangingsleveringen wordt de termijn van de fabrieksgarantie niet verlengd.

Artikel 3 Voorwaarden

1. De apparatuur moet bij een dealer of bij de leverancier zijn gekocht binnen de EU, in Zwitserland of in Noorwegen en in de genoemde landen ook zijn opgesteld.

2. Op verzoek van de leverancier moet het garantiebewijs worden getoond.

3. Voor consumenten geldt dat de aanspraken onder deze garantievoorwaarden gelden naast de aanspraken die consumenten op grond van de wet hebben ten opzichte van degene waarbij de consument de nieuwe apparatuur heeft gekocht en doen aan die rechten op geen enkele wijze afbreuk. Samengevat zijn die verschillende rechten de volgende:

Reparatie en vervanging:

Storingen die zich voordoen worden hersteld of het product wordt vervangen, met inachtneming van garantievoorwaarden.

Wie aan te spreken:

De verkoper van het product

Artikel 4  Inhoud en omvang van de garantie

1. Gebreken worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van de leverancier. De vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van de leverancier.

2. De leverancier levert garantie op basis van Carry-in. Dit geeft aan dat de verzendkosten en het risico van retournering aan ons, voor uw rekening zijn.

3. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens de leverancier, tenzij de door de leverancier aangewezen en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.

Artikel 5 Beperking van de garantie

Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:

1. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende (veiligheids)voorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of montagehandleiding.

2. onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.

3. externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.

4. reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door de leverancier voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd.

5. gebruik van niet-originele onderdelen en niet door de leverancier vrijgegeven toebehoren.

6. het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing.

7. het niet functioneren van onderdelen die u als consument op eenvoudige wijze zelf kunt vervangen en waarvan de vervanging in de gebruiksaanwijzing van het betrokken apparaat is beschreven.

8. stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de leverancier aangegeven tolerantiebereik liggen.

Laatste nieuws

Schrijf je in!    Naam

    E-mail

    Kies er één of beiden